Wczasy w Polsce

wczasy, wakacje, urlop

Pomorze Zachodnie na Tle Sytuacji Politycznej w Regionie Bałtyckim

23 sierpień 2013r.

ROZDZIAŁ I: POMORZE ZACHODNIE NA TLE OGÓLNEJ SYTUACJI POLITYCZNEJ I GOSPODARCZEJ W REGIONIE BAŁTYCKIM W XII I XIII WIEKU W ciągu XII wieku nastąpiły w basenie Morza Bałtyckiego poważne zmiany w układzie sił politycznych i gospodarczych. Ostatnie niezależne dotąd ludy zachodniosłowiańskie znalazły się w obliczu nasilającej się agresji niemieckich i duńskich sąsiadów. Od chwili'przejścia Rzeszy w ręce przedstawicieli dynastii

ocena 5/5 (na podstawie 1 ocen)

Tworzenie się Wspólnoty Ustrojowej Pomorza Zachodniego z Polską

23 sierpień 2013r.

TWORZENIE SIĘ WSPÓLNOTY USTROJOWEJ POMORZA ZACHODNIEGO Z POLSKĄ 1, Promieniowanie ustroju polskiego na Pomorze Zachodnie Ustrój wczesnofeudalnego państwa pomorskiego kształtował się według wzorów zaczerpniętych z monarchii piastowskiej. Naczelna władza należała do księcia. Obowiązywała zasada dziedziczności tronu, przy czym do następstwa uprawnieni byli wszyscy męscy członkowie dynastii. W wypadku istnienia kilku spadkobierców rządzili oni podówczas bądź to wspólnie (np. w latach 1153—1160, 1187—1216), bądź też przez dokonanie podziału kraju. W tym drugim wypadku zazwyczaj jeden z książąt dzielnicowych pozostawał w pewnym stosunku zależności od drugiego (np. w latach 1160—1180).

ocena 5/5 (na podstawie 1 ocen)

Misja Polska na Pomorzu Zachodnim

23 sierpień 2013r.

Misja polska na Pomorzu Zachodnim (1124—1128) Utrzymanie zwierzchnictwa Polski na Pomorzu Zachodnim wymagało ściślejszego włączenia tej dzielnicy w organizację wczesnofeudalnego państwa Piastów. Dopóki Pomorze pozostawało pogańskie, istniało stałe za-grożenie przez roszczenia podnoszone ze strony pogranicznych biskupów i margrabiów niemieckich. W dogodnej chwili mogły one doprowadzić do podporządkowania tego kraju niemieckiej organizacji kościelnej i politycznej, a w następstwie do wyparcia polskich wpływów politycznych.,

ocena 0/5 (na podstawie 0 ocen)

Kształtowanie Się Wczesnofeudalnego Panstwa Zachodniopomorskiego

22 sierpień 2013r.

KSZTAŁTOWANIE SIĘ WCZESNOFEUDALNEGO PAŃSTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO (1124—1220) 1. Charakterystyka krajobrazu naturalnego i kulturalnego Na początku XII wieku z górą połowę powierzchni kraju pokrywały jeszcze lasy i zarosłe moczary. Jednakże zwarte, bezludne łub bardzo słabo zaludnione puszcze występowały tylko w niektórych okręgach, o warunkach szczególnie niekorzystnych dla osadnictwa. Przykładowo można" tu wymienić Puszczę Goleniowską i Puszczę Wkrzańską, okalające od południa Zalew Szczeciński. Podobny charakter miały również niektóre części zachodnich puszcz pogranicznych w okolicach Jeziora Morzyckiego (niem. Muritz See), Templina, Angermunde, a także strefa zandrów w dorzeczu Drawy i Gwdy. Na pozostałych obszarach tereny leśne tworzyły szachownicę z większymi czy mniejszymi przestrzeniami, zajętymi przez osadnictwo rolnicze.

ocena 5/5 (na podstawie 1 ocen)

Zwycięstwo Stosunków Feudalnych na Pomorzu Zachodnim

22 sierpień 2013r.

ZWYCIĘSTWO STOSUNKÓW FEUDALNYCH NA POMORZU ZACHODNIM (1124—1295) Stosunkowo najobfitszy dział stanowią źródła dokumentowe, sporządzone przez książąt i biskupów jako przedstawicieli grupy panującej, już to w związku z ich działalnością polityczną, już to działalnością osadniczą. Na wzmiankę zasługują zwłaszcza liczne nadania ziemi, renty gruntowej, immunitetów, solanek i in. Natomiast dokumenty lokacyjne wsi, z wyszczególnieniem uprawnień i ciężarów ludności chłopskiej, są bardzo rzadkie. Zachowało się również bardzo niewiele akt do organizacji skarbowej państwa. Z ważniejszych należy wymienić taryfy celne z roku 1159, 1253—1278 (Szczecin), 1278 (Gryfia).

ocena 4/5 (na podstawie 1 ocen)

GDAŃSK —ŁEBA

13 czerwiec 2013r.

GDAŃSK —ŁEBA 107 km, droga drugorzędna. Trasa biegnie przez najbardziej pofalowaną i najwyżej wzniesioną część Pojezierza Pomorskiego, Pojezierze Kaszubskie oraz przez Wybrzeża Słowińskie i Kaszubskie. Łeba leży nad j. Łebsko (7530 ha), jednym z największych jezior w Polsce, typu mierzejowego, oddzielonym od morza ruchomymi wydmami. Trasa prowadzi przez interesujący region etnograficzny (Kaszuby). JASIEŃ — ŻUKOWO — (SZYMBARK) — KARTU:

ocena 0/5 (na podstawie 0 ocen)

wszystkie wpisy